Växjökonferensen

PROGRAM

TEMA 2020:

HANDLINGSKRAFT FÖR EN HÅLLBAR SKOLA

Vad avgör om en skola resignerar eller tar sig an utmaningarna när de goda resultaten uteblir?
Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av handlingskraft som grund för en hållbar skola. Handlingskraft att stå upp för alla barns och elevers rätt att upptäcka, lära och tänka nytt och handlingskraft att tillsammans bygga in en långsiktig förbättringskapacitet i organisationen.

 

Reservation för ev ändringar.

Anmäl dig här
09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.15

Välkommen till Linnéuniversitetet och Växjökonferensen 2020!

Peter Aronsson Rektor, Linnéuniversitetet

Karin Nygårds Moderator 2020

10.45 - 11.30

Samtal om framtida ledarskap

Ishtar Touailat Entreprenör, innovationschef och prisad ledare

11.30 - 12.15

Att göra det omöjliga möjligt!

I augusti 2017 startade ett nytt team på Grönkullaskolan för att vända en nedåtgående resultattrend med bristande studiero och mycket hot och våld. Eva-Lotta Karlsson, rektor, Maria Lindbäck, specialpedagog och Kerstin Söderberg, speciallärare, är en del av teamet. Utifrån en förståelse kring att eleverna inte förstod sin vardag började en tuff satsning på en flexibel organisation, en satsning på sociala frågor och läsinlärning från början för alla barn som behövde det oavsett årskurs. Allt arbete utgick från forskning och beprövad erfarenhet och det omöjliga blev plötsligt möjligt. Relativt snabbt började trenden vända och fler elever når nu betyg i sexan och studieron har ökat.

 

Eva-Lotta Karlsson Rektor, Grönkullaskolan

Maria Lindbäck Specialpedagog, Grönkullaskolan

Kerstin Söderberg Speciallärare, Grönkullaskolan

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.00

Skolans demokratiuppdrag och ungas inflytande i en ny verklighet

Unga är idag engagerade i samhällsfrågor och valdeltagandet bland unga stiger. Unga tycker att det är viktigt att rösta och har i internationella jämförelser bra kunskaper om demokrati. Skolan är demokratifrämjande. Men inte för alla.
Det finns en polarisering i ungdomsgruppen där skolan har svårt att kompensera fullt ut för elever med mindre gynnsamma förutsättningar. Risken är att denna grupp hamnar i ett demokratiskt utanförskap med låg tillit till det demokratiska systemet. Här har skolans demokratiuppdrag en avgörande roll!

Mattias Lunn Utvecklingsledare, MUCF

Linn Andergren Utvecklingsledare, MUCF

14.00 - 14.45

Sant, falskt eller mittemellan

I tider av “alternativa fakta”, fejknyheter och faktaresistens berättar forskaren och prisade journalisten Emma Frans om vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt och en faktabaserade världsbild. Hur avgör man vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? Vad finns det för risker med att tro på osanningar? Emma Frans vill hjälpa allmänheten att få vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas. Du får bland annat höra mer om: Vikten av att – både privat och i yrkesrollen – inte falla för osanningar på nätet, hur källkritik hänger samman med självkritik, exempel på saker vi gärna tror och myter vi gillar och hur vi kan skilja fakta från lögn på nätet.

Emma Frans Doktor i medicinsk epidemiologi

14.45 - 15.15

Kaffepaus

15.15 - 16.00

Skolutveckling från mitten – att förbättra ett helt system

Skolutveckling är en stor utmaning. Om er ambition är att förbättra förutsättningarna för samtliga elever så krävs ett ägandeskap hos samtliga inblandade som tyvärr allt för ofta saknas i praktiken. Top-down fungerar inte, det har det aldrig gjort. Ändå fortsätter vi hantera utvecklingsinsatser som om vi inte visste bättre. Bottom-up har även det sina tydliga brister. Om du låter alla gå i sin egen önskade riktning kommer det kanske att gynna vissa elevgrupper men förmodligen helt missa andra. Att få alla inblandade att känna och förstå behoven av förbättringsarbetet kräver att arbetet utgår från mitten och att huvudman, skolledning och lärare arbetar tillsammans med det som krävs för att elevernas förutsättningar för ett maximalt lärande ska förbättras. I detta arbete är skolornas ledningsgrupper helt avgörande för att förbättring ska kunna ske ute på skolorna. Det är allt för vanligt att vi mäter arbetstillfredsställelse eller genomförande av lärares professionella lärande och tror att vi förbättrat verksamheten. Det är heller ingen garanti att införande av nya arbetsmetoder eller genomförda aktiviteter ger någon som helst effekt på elevernas lärande. Allt handlar om att stärka och stödja skolledares förmåga att leda förbättring på sin skola. För detta arbete krävs ett ägarskap och delaktighet.

Patrik Landström. Skolområdeschef, Linköpings kommun

16.00 - 17.00

Det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Jonna Bornemark Professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola

17.00

Konferensdagen slut

19.00

Middag på PM & Vänner

Middagen ingår i konferensavgiften men kräver föranmälan. Begränsat antal platser.

PM & Vänner har under årens lopp mottagit flera utmärkelser och satt Växjö på den internationella matkartan. Här är maten och vinet ett hantverk och miljön ett uttryck för nyaste design. Regionala råvaror. Hög gastronomisk passion och profil. PM & Vänner Matsal har en stjärna i Guide Michelin och är rankad i White Guide.

08.30

Konferensen börjar

08.30 - 09.15

Lärande i en digital tid

Går det verkligen att förutse hur framtidens skola kommer att se ut om 50 år? Kanske! Men vi kan definitivt föreställa oss lärande i en digital tid. Och den digitala tiden fortsätter att utvecklas.
Digitalisering för in möjligheter till både utveckling och utmaningar i klassrummet såväl som i utbildningssektorn i stort. Livslångt lärande för en hållbar utveckling i en digital tid förutsätter att elever, och även var och en av oss, närmar sig lärande på ett annorlunda sätt. Samtidigt implementeras digitalisering i skolan men utan stor eftertanke och handlingskraft om vad som är effektivt på skolnivå eller elevnivå. Kunskapen om effektiv implementering finns men tas inte tillvara. I föredraget berättar jag om hur bra lärandedesign och bra implementerings-design har goda effekter för lärande.

Italo Masiello Professor vid institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

09.15 - 10.00

Handlingskraft i samhälle och i utbildning

Samhället står ständigt inför utmaningar. Idag talas det exempelvis om omställningar, som kräver handlingskraft av olika aktörer. Utbildning handlar om att förbereda individer för deltagande i kulturen, och då behöver diskussioner om omställningar och utmaningar ingå. Samtidigt kommer rapporter om elevers prestationer och vad de tycker och tänker om skolan. Hur förhåller vi oss till denna utveckling? I föredraget ges ett antal konkreta exempel på dessa förhållanden och med ett kritiskt perspektiv diskuteras handlingskraft i utbildningen utifrån relevans och meningsfullt lärande.

Anders Jidesjö Doktor

10.00 - 10.30

Kaffepaus

10.30 - 11.15

SAMVERKAN för bästa skola - intentioner och lärdomar

Huvudmän, förskolor och skolor över hela landet är idag involverade i fleråriga förbättringsprogram. Arbetet sker i samverkan med Skolverket och forskare från landets lärosäten i syfte att förbättra skolresultaten och förmågan att utveckla verksamheten. Vad kännetecknar den samverkan som sker mellan Skolverket, lärosätena och de aktuella huvudmännen, förskolorna och skolorna? Vilka är intentionerna och vilka är lärdomarna så här långt?

Jan Håkansson Docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Ulrika Lundqvist Enhetschef för Riktade insatser, Skolverket

11.15 - 12.00

led och låt dig ledas, empowerment och andra strategier för långsiktig framgång

Stefan Vilkman Rektor, Östra Gymnasiet Huddinge kommun

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45

Ge inte upp - koppling mellan ansträngning, återkoppling och motivation

Hur kan vi bli bättre på att skapa förutsättningar som bidrar till kämpaglöden att fortsätta utvecklas och lära? Föreläsningen berör förväntningar, återkoppling, grit och prestation kopplat till hjärnforskning. Det handlar även om bemötande, motivation och synen på talang och ansträngning. Du kommer att få ta del av forskning om återkoppling och vårt sätt att tänka som kan påverka ihärdigheten och viljan att lära.

Alva Appelgren Doktor i kognitiv neurovetenskap

14.00 - 15.00

I huvudet på en normalstörd

Pärs fulla övertygelse är att om man i skolan möter killar och tjejer med Downs syndrom så får man inte fördomar mot utvecklingsstörda, har man en fröken från ett annat land så blir man inte så lätt rasist. Barn som växer upp så lär aldrig någonsin ifrågasätta människovärdet, det som säger att vi alla är lika betydelsefulla, oavsett kön, hudfärg eller intelligens.
I sitt arbete har Pär tre viktiga utgångspunkter;
• För att växa måste man bli sedd och uppskattad för den man är.
• Med glädje, engagemang och rätt anpassad uppmuntran kan varje människa utvecklas.
• Mångfald och samarbete mellan olika grupper berikar allas tillvaro.

Pär Johansson Grundare av Glada Hudik-teatern

15.00

Kaffe & avslut