Växjökonferensen

28 januari 2021

Växjökonferensen Tema 2021:
En likvärdig skola

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

Växjökonferensen 2021 blir digital!

2021 ska Växjökonferensen genomföras för 33:e året i rad. Det gör det till en av landets äldsta utbildningskonferenser. En sådan tradition ställer man inte in – vi ställer om! 2021 blir konferensen digital och pågår en dag istället för två. Självklart speglar konferensen även 2021 aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2021:

EN LIKVÄRDIG SKOLA
LIKA TILLGÅNG TILL LIKA UTBILDNING

Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av likvärdighet som grund för en hållbar skola. Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? Hur kan vi verka för god kvalitet i de förutsättningar, processer och resultat som ligger till grund för ledarskap och undervisning och ytterst alla barns och elevers möjligheter att erbjudas en god utbildning?

Välkommen till den årliga Växjökonferensen som med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet denna gång fördjupar innebörden och betydelsen av en likvärdig skola.


Läs mer om tidigare konferenser här

Helén Ängmo

Generaldirektör, Skolinspektionen


Helén Ängmo är generaldirektör för Skolinspektionen sedan september 2015. Hon har tidigare arbetat som bland annat överdirektör på Skolverket och som departementsråd och enhetschef på Utbildningsdepartementet. Viktigt för Helén Ängmo och Skolinspektionen är att vi har skolor där alla barn och elever får god kvalitet i sin utbildning, likvärdig utbildning och kunskaper i stimulerande och trygga miljöer.

Peter Fredriksson

Generaldirektör, Skolverket


Peter Fredriksson är generaldirektör för Skolverket sedan augusti 2017. Han har tidigare arbetat som bland annat utbildningsdirektör i Södertälje och som lärare och skolledare i Stockholmsområdet. Prioriterade frågor för Peter Fredriksson och Skolverket är lärarförsörjningen, likvärdigheten i skolan samt att stödja huvudmännen i sin styrning av skolan. Målet är att göra svensk skola ännu bättre.

Anna Ekström

Utbildningsminister


Anna Ekström är utbildningsminister sedan januari 2019. Hon har tidigare varit gymnasie- och kunskapslyftsminister åren 2016–2019 och generaldirektör för Skolverket åren 2011–2016. Viktiga frågor för Anna är kunskap och bildning och en jämlik och likvärdig skola där alla barn får samma chans till att tillägna kunskaper och utvecklas självständigt och tillsammans med andra.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Johan Wester

Moderator 2021
Komiker, programledare, entreprenör och samhällsbyggare


Johan Wester blev Kajan med hela svenska folket efter humorserien HippHipp! som producerades av det egna produktionsbolaget Anagram och drog miljonpublik på Sveriges Television. Sen dess har han dykt upp i en rad olika sammanhang på TV-skärmen, bland annat som flerfaldig vinnare av På Spåret och som programledare för "Intresseklubben" och nu senast "Vem vet mest". Han är dessutom en flitigt anlitad moderator för diverse prestigefyllda möten och event runt om i Sverige (nominerad till Sveriges bästa moderator 2018 av Talarforum). Utöver sin kreativa förmåga både på och utanför scen är han känd som passionerad samhällsentreprenör och driver sedan förra året det egna bolaget Skånemotor, en idéverkstad som redan hunnit sjösätta en rad uppskattade samhällsorienterade initiativ. Detta ledde till att han fick utmärkelsen "Årets bästa Skåning" av Magasinet Skåne hösten 2018. Med humor, värme och hjärna har Johan en förmåga att skapa en alldeles unik stämning omkring sig, oavsett vilket sammanhang han kastas in i.

Annika Agélii Genlott

Filosofie doktor i Informatik vid Örebro universitet samt processledare på SKR


Annika Agélii Genlott har arbetat som lärare, skolutvecklare inom digitalisering på kommunal förvaltning och arbetar idag med frågor som rör utbildning och digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Annika var tidigare projektansvarig på SKR för arbetet inom en överenskommelse med regeringen ta fram en nationell handlingsplan för digitalisering i skolväsendet (skolDigiplan) som överlämnades till regeringen i mars 2019.
Annika är också doktorand inom Informatik vid Örebro universitet. I december lägger Annika fram sin avhandling med namnet; ”Designing for Transformational Change in School – Digitalizing the Digitized” som handlar om hur skolhuvudmän långsiktigt kan leda och driva digitalisering med bas i forskning och med ökade elevresultat som följd.

Petter Askergren

Artist, låtskrivare och författare


Petter Askergren är artisten som genom musiken och textförfattandet tagit revansch på sin barndoms läs- och skrivsvårigheter. Efter det att han som ung började utforska hiphopen öppnades successivt en helt ny värld, en värld där han kunde behärska språket och uttrycka sig som han ville. I dag är han ett av de absolut största namnen inom svensk hiphop. Dessutom är han utbildad sommelier och författare.

Foto: Ea Czyz

Nina Rung

Kriminolog, genusvetare och föreläsare


Nina Rung är kriminolog som genom att delta i den offentliga debatten driver opinion i frågor kring utsatthet för sexualbrott, barns utsatthet, det svenska rättssystemet, lagstiftning och bemötande. Ninas fokus är preventivt och fokuserar på hur vi ska agera för att minska utsatthet och förhindra brott. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg anser hon att vi tillsammans kan välja vilket samhälle vi vill ha. Nina Rungs mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp.

Foto: Ewa Stackelberg

Alexander Holmberg

Ledarexpert inom chefsutveckling & kommunikation


Alexander har utbildat chefer och ledare sedan 2006 och anses vara en av Sveriges främsta experter på kommunikation och ledarskap. Han dyker upp i riksradio och kommenterar ledares kommunikation, i tv-soffan om aktuella händelser och ofta som utbildare och föreläsare. Med energi, skärpa och mängder av aha! levererar Alexander insikter och verktyg för ditt ledarskap. 2019 hade Alexander premiär på sin föreläsningsshow “VRÄ” som handlade om hans liv och hur man hanterar motgångar i livet.

Foto: Peter Knutsson

Christian Rück

Professor i psykiatri, Karolinska institutet


Det larmas kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Hur ser det ut med deras psykiska mående? Och vad förklarar de ökande diagnostalen? Hur påverkar vår syn på lidande och diagnos? Christian Rück, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet är aktuell med boken: Olyckliga i paradiset - varför mår vi dåligt när allt är så bra?

Evalena Brafield

Rektor Elmeskolan, Älmhults kommun


Evalena Brafield, rektor Elmeskolan i Älmhults kommun och grundare av Elmemodellen
Elmemodellen innebär att varje elev har ett eget ”kontor” i klassrummet. Rektor Eva-Lena Brafield berättar om förändringsprocessen gällande den fysiska lärmiljön och på vilket sätt det inneburit en förändring av den pedagogiska undervisningen.

Annika Andersson

Universitetslektor, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet


Annika Andersson, arbetade som förskollärare i Sverige och Australien innan hon doktorerade i psykologi med kognitiv neurovetenskaplig inriktning i USA. Hennes forskning kring barns och vuxnas andraspråksinlärning inkluderar undersökningar och jämförelser i hur hjärnan bearbetar ett första- och ett andraspråk. Hon är medförfattare till boken ”Perspektiv på barnkonventionen—Forskning, teori och praktik”

Jan Håkansson

Professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna


Professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Jan Håkanssons presentation bygger på en nyligen genomförd studie i en större svensk kommun, där skolförvaltningens målsättning är att utjämna skillnader i skolresultat med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet. Undersökningen uppmärksammar de strategier som den lokala skolförvaltningens olika aktörer använder för att följa upp, stödja och styra skolorna och de konsekvenser detta får. Dessutom fokuseras skolförvaltningens position "i mitten" av skolsystemet och de utmaningar och spänningsfält som identifierats i relationerna mellan stat, skolförvaltning och skola.

Anna Österlund

Enhetschef på enheten för riktade insatser för nyanländas lärande, Skolverket


Anna Österlund har en lång bakgrund i skolans värld och har arbetat såväl som lärare, lärarutbildare och skolledare. Nu är hon enhetschef på Skolverket och ansvarar för genomförandet av de riktade insatserna för nyanländas lärande. Arbetet genomförs i samarbete med utvalda skolhuvudmän och syftar till att stödja huvudmännen att förbättra förutsättningarna för hög måluppfyllelse och goda kunskapsresultat för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska och erbjuda dem en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Martin Hugo

Docent i pedagogik, Jönköping university


Martin Hugo är docent i pedagogik vid Jönköping university. Martins forskning handlar om hur meningsfullt lärande och tillgängliga lärandemiljöer kan se ut i skolan för olika elevgrupper som skolan tidigare har misslyckats med att möta.

Carl-Henrik Adolfsson

Lektor (Fil. Dr.) pedagogik, Linnéuniversitetet


Carl-Henrik Adolfsson är forskare och lärare inom forskningsområdet läroplansteori och didaktik. Vid sidan av forskning arbetar jag med skolutvecklingsfrågor där jag också ingår i flera samverkansuppdrag tillsammans med olika kommuner runtom i Sverige.  

I ljuset av en allt mer frekvent nedläggningar av små skolenheter, ofta ute på landsbygden, har frågan om skolans storlek kommit att uppmärksammas. Debatten och protesterna kopplat till kommunens beslut att lägga ner en skola blir många gånger intensiva och känslosamma. Inte sällan kläs respektive sidas argument i en pedagogisk språkdräkt. Det vill säga, båda sidor i debatten hävdar många gånger att det finns starka pedagogiska argument för att lägga ner respektive behålla den lilla skolenheten. Men vad vet vi om skolstorlekens betydelse för elevers resultat och likvärdighet? I föreläsningen presenteras delar av den forskning som finns i ämnet och relateras till dagens diskussion om skolans likvärdighet.

TEMA 2021

EN LIKVÄRDIG SKOLA


TEMA 2021: EN LIKVÄRDIG SKOLA
LIKA TILLGÅNG TILL LIKA UTBILDNING Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av likvärdighet som grund för en hållbar skola. Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? Hur kan vi verka för god kvalitet i de förutsättningar, processer och resultat som ligger till grund för ledarskap och undervisning och ytterst alla barns och elevers möjligheter att erbjudas en god utbildning?