Växjökonferensen

PROGRAM

TEMA 2024:

FRÅN UTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER
INNOVATIVT LEDARSKAP FÖR EN SKOLA I EN FÖRÄNDERLIG TID

09.00 - 10.00

Registrering & kaffe

10.00

Välkommen till Växjökonferensen 2024

Hanna Palmér professor och vicerektor för lärarutbildningarna på Linnéuniversitetet

10.15

Att vara relevant är svårare än att vara kompetent

Skolans självklara monopol på att utbilda människor, från förskolans små barn till universitetens doktorander, utmanas för första gången på allvar, och det på en global skala.
Men skola är inte global, åtminstone inte ungdomsskola, den är i högsta grad lokal. Så hur leder vi en verksamhet så att den uppfattas som relevant i sin omgivning? Attraktiv, efterfrågad och värdeskapande? För att göra det måste vi förstå vad människor i vår omgivning faktiskt anser vara attraktivt, vad de efterfrågar och vad de värdesätter.
I en värld där digitalisering och AI lovar oss att kunskap blir en stapelvara, 30 år efter det att Bill Gates deklarerade ”Information at your fingertips”, måste vi omdefiniera skolans kärna, dess ”raison d’être”. Vi kan väl prata lite om hur det skulle kunna göras?

TROED TROEDSON samhällsanalytiker, författare och konsult

11.00

”10 perspektiv på ledarskap”, så skapar vi strukturer för en lyckad skolnärvaro och ökad motivation

I skolan finns många givna ramar. Skoldagen, läroplanen, oss lärare och eleverna. Tio års obligatorisk skolplikt och lektioner vi ska fylla med innehåll. Många saker vi inte kan påverka. Det vi kan påverka däremot är oss själva, vårt ledarskap, vår egen undervisning. Genom reflektion över vårat lärarverktyg, oss själva med andra ord, kan vi skapa lugn, studiero och motivation hos våra elever. I föreläsningen 10- perspektiv på ledarskap kommer många praktiska saker att tas upp- som underlättar i vardagen och hjälper våra elever att lyckas.

Anna Sterlinger Ahlring lärare, konsult och drivit lärarpodcast

11.30

Morgondagens ledare och lärare i skolan

Skolan är en samhällsinstitution med lång historia. Vissa lager av verksamheten förändras i takt med samhällsförändringar, medan andra mer djupgående lager förändras långsamt. Vad är det för förmågor och kompetenser hos ledare och lärare som visat sig avgörande för att utveckla yrkesskicklighet i skolan och vilka nya förmågor blir viktiga i en samtid med många utmaningar och hög förändringstakt? Föreläsningen bygger på aktuella forskningsgenomgångar om just pedagogiskt ledarskap och lärarskicklighet och pekar ut några möjliga vägar framåt för svensk skola.

Daniel Sundberg professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

12.15 - 13.15

Lunch

13.15

Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Pojkar är en grupp som har kommit efter i skolan. Betygsklyftorna mellan könen är stora och flera pojkar har en misslyckad skolgång. Betygsstatistik visar att skolor som har jobbat med att höja pojkars resultat även har förbättrat resultaten hos flickor. Både intervjuer och enkäter visar att flickor trivs bättre och känner sig tryggare på skolor som lyft pojkars resultat. Fredrik Zimmerman har gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg genom att skapa en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar. Zimmerman kommer att presentera vad dessa skolor har gjort för att få pojkar att prestera bättre i skolan.

Fredrik Zimmerman lektor vid Högskolan i Borås

13.45

Att stärka pojkars lärande

Hur vänder man trenden där pojkars resultat i skolan generellt sett är lägre än flickornas?
Vad behövs för att ett helt kollegium ska arbeta gemensamt för att stärka pojkars lärande och skapa förutsättningar för att alla ska lyckas i skolan?

Claes och Martina beskriver den process som de är delaktiga i och driver i Lessebo kommun. En process där deras arbete som förstelärare, med forskning, beprövad erfarenhet, auskultationer, testklasser och intervjuer stärks med kommungemensam fortbildning och workshops. Utifrån denna process har de identifierat ett antal framgångsfaktorer i undervisningen, som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet med eleverna.

Martina Svensson lärare Bikupan i Lessebo kommun

Claes Juto lärare Bikupan i Lessebo kommun

14.10

Jämställdhet i undervisning

Skolan har ett viktigt och tydligt uppdrag att främja jämställdhet i utbildning och undervisning. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att utforma samhället och sina egna liv.
Ilana Mannehs föreläsning bygger på forskning som har studerat hur utformningen av undervisningen, både ämnesspecifikt och ämnesövergripande, kan skapa lika möjligheter för alla elevers utveckling och lärande, oavsett könstillhörighet samt motverka könsstereotypa mönster i undervisningen. Studierna ger förståelse för olika undervisningsformers påverkan på elevernas utveckling och lärande samt förståelse för hur elever interagerar med undervisningen.

Ilana Manneh fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet

14.45

Kaffepaus

15.15

Videohälsning från utbildningsministern

Mats Persson utbildningsminister

15.25

Upptäck möjligheterna med det Effektfulla ledarskapet

Möt forskaren och författaren Simon Elvnäs i en både konkret och inspirerande föreläsning om det effektfulla ledarskapet och nydanande arbetsmetoder. Vilka ledarskapsbeteenden är hållbara i utvecklings- och förändringsprocesser? Hur ska vi prioritera för att få det viktigaste gjort? Och hur använder vi tiden så att vi kan fokusera på vårt viktigaste uppdrag?

SIMON ELVNÄS leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH

16.30

Konferensdagen slut

08.30

Start konferensdag 2

08.30

Träna och leda för välbefinnande och motståndskraft

Främjande arbete för psykisk hälsa och motståndskraft hos ledare, lärare och elever. Att leda i ett komplext system kräver att vi medvetet kan se olika perspektiv och värdera information för att ta kloka beslut och driva utveckling. Föreläsningen kommer beröra människans svårigheter att se fler perspektiv under stress och annan belastning. Resiliens är förmågan att trivas trots belastning och svårigheter.

KRISTINA BÄHR barnläkare, chefshandledare och författare

09.15

Hur goda relationer kan vända undervisningen från omöjlig till möjlig

Amela Osmanbasic kommer under sin föreläsning att berätta hur hon förvandlat en otrygg och orolig grupp till en trygg grupp med hög studiero och stor gemenskap. Hennes utgångspunkt i undervisningen är att bygga relation före lektion, samt låta elevernas olikheter bli klassens rikedomar/lärdomar. Amela kommer också belysa betydelsen av den ”hjälpande handen” och hur man vill bli ihågkommen. Till att slutligen poängtera vikten av att förmedla hur värdefulla eleverna är och med de utgångspunkterna blir det omöjliga möjligt

Amela Osmanbasic förstelärare på Ljungfälleskolan, Växjö kommun

09.45

Kaffepaus

10.15

AI i utbildningen: att navigera i framtidens lärandelandskap

Teknologins snabba framsteg har under åren inneburit betydande förändringar för skolan. Inte minst har den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) lett till en aktiv diskussion kring kunskap och lärande, undervisning och bedömning. Hur ska vi navigera denna föränderliga terräng så att vi kan dra nytta av de nya möjligheter som ges, samtidigt som vi kan identifiera och hantera utmaningarna? Den här föreläsningen utgår från två perspektiv – att lära med och om AI – i en diskussion kring AI:s roll i skolan.

Linda Mannila docent i datavetenskapens didaktik

11.00

Workshop: Utforska verktyg inom generativ AI i bild, text, ljud och video

Delta i en engagerande workshop med Fredrik Ahlgren och Johan Leitet från Linnéuniversitetet, där vi utforskar användningen av AI-verktyg inom textgenerering, bildbehandling och ljudteknik. Denna interaktiva session ger dig en inblick i hur AI kan användas praktiskt i olika sammanhang.
Under workshopen kommer vi att demonstrera olika AI-applikationer och visa hur de kan tillämpas för att skapa innovativa lösningar. Vi kommer även att ge deltagarna möjlighet att själva testa dessa verktyg. Därför rekommenderar vi att du tar med din egen dator för att kunna delta aktivt, även om det inte är ett krav för att följa med i sessionen.
Vår workshop är perfekt för dig som vill få konkreta exempel på AI:s mångsidighet och förstå hur dessa verktyg kan tillämpas i olika miljöer. Kom och upplev AI-teknikens potential tillsammans med oss.

Fredrik Ahlgren lektor vid Linnéuniversitetet

Johan Leitet adjunkt vid Linnéuniversitetet

12.00 - 13.00

Lunchpaus

13.00

Skolan som arena för samordnade stödinsatser för unga

Idag läggs stor kraft vid att utveckla det förebyggande arbetet med barn och unga i landets kommuner. En gemensam nämnare för dessa ambitioner är att skolan, från de tidigaste åren och upp till och med gymmnasiet, såväl uppfattas som det viktigaste redskapet för en positiv livsutveckling som den centrala arenan på vilken stödinsatser kan erbjudas. Skolledningen tillsammans med elevhälsan och pedagoger får ett förtydligat ansvar att vara uppmärksamma på barns generella utveckling och levnadsvillkor samt i samarbete med socialtjänst samt hälso- och sjukvård planera för stödinsatser som uppfattas positiva av de enskilda barnen samt föräldrarna. Vad ställer denna förändring av roller och uppgifter för krav på skolans ledning och samverkansformer med andra, och hur skolans roll som förebyggande aktör förstås?

Torbjörn Forkby professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

13.30

Att vända en skola

Hur kan, och kanske bör man göra för att vända skolor som alla tappat hoppet om? Hur påverkar skolsegregation och socioekonomiska förutsättningar elever och lärare? Linnea kommer att ge sin bild av hur segregationen i samhället påverkar skolan och vad som behöver förändras på nationell- och lokal nivå för att ge eleverna goda förutsättningar att klara skolan.

Linnea Lindquist biträdande rektor på Hammarkullsskolan, Göteborgs stad

14.15

Kaffepaus

14.45

Från vad är det värsta som kan hända, till vad är det bästa som kan hända?

Med en vetenskapsmans kunskap och en rockstjärnas obotliga törst att möta sin publik är Ari er guide in i framtiden. På ett tankeväckande och mycket underhållande sätt talar han om hur vi ska ta oss an en morgondag som vi vet så lite om, om hur viktigt det är att finna nya vägar när inget är som förr – och aldrig kommer bli det igen.
Ari kommer att tala om ledarens roll i den framtida skolresan, om att allt ledarskap börjar med oss själva, om att våga fast man inte är säker och om vikten av att se möjligheter där andra kanske ser problem.

Ari Riabacke fil.Dr i beslutsanalys och Civ.ek i organisatoriskt beslutsfattande

15.35 - 15.45

Summering och avslut