Växjökonferensen

PROGRAM

TEMA 2023:

LEDARSKAP I OCH AV SKOLAN
NÄR OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS

09.00 - 10.00

Registrering & kaffe

10.00

Välkommen till Växjökonferensen 2023

Peter Aronsson Rektor, Linnéuniversitetet

Niklas Källner Moderator Växjökonferensen 2023

10.10

Utbildningsdepartementet

Lotta Edholm Skolminister

10.40

Om kunskap, fostran och kritiskt tänkande: En resa genom svensk skolas historia

Följ med genom den svenska skolans stora, dramatiska skiften under efterkrigstiden: från de politiska besluten till läroplaner och lärarutbildning, ut i klassrum, lärarrum och rektorsexpedition. Hur har synen på läraren skiftat över tid?  Det blir ledarskap, kunskapssyn och undervisningsmetodik, fostran och skiftande värdegrunder. Allt sammanflätat genom en personlig betraktelse över lärarens roll och forskarens ansvar. Går den svenska skolan att rädda? Vad behöver vi göra? Varför behöver ”ledarskapet i och av skolan” mest av allt lärarna som vågar vara motvalls?

Anna-Karin Wyndhamn pedagog, forskare, debattör & programledare

11.15

Från kaos till struktur - en rektorsresa...

Maria Risthammar arbetar som rektor i Linköpings kommun och i juni fick hon utmärkelsen årets rektor 2022. 2021 fick Ekkälleskolan motta Linköpings kommuns LPP-pris med motiveringen att skolan aktivt arbetar för att skapa arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Maria tar med er på en 6-årig rektorsresa och berättar om hur det var innan utvecklingsarbetet började, om hur det blev och framförallt vilka framgångsfaktorerna i ledarskapet har varit genom konkreta exempel.

Maria Risthammar Rektor, Ekkälleskolan Linköpings kommun

12.00

Lunch

13.00

Politiska överenskommelser, beslut och skapade svårigheter

Alltfler elever får medicinska diagnoser eller andra beteckningar samtidigt som det har visat sig att skolan har stora systemsvårigheter. Politiska beslut och överenskommelser som har fattats, har fått och får framöver stora konsekvenser för den över tid allt större elevgrupp som upplever skolan som svår. Besluten gynnar en del elever samtidigt missgynnas andra. Med särskilt fokus på ”gruppen” elever som är i eller riskerar få svårigheter i skolan så kommer föreläsningen ta upp och relatera till några politiskt fattade skolbeslut. Dessutom sätts grunder för beslutsfattandet i relation till målsättningen att skolans verksamhet ska vila på en vetenskaplig grund, att skolan ska vara likvärdig, samt till barnkonventionen och Agenda 2030 mål 4.

Johan Malmqvist professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

13.35

Make music matter!
Med ungdomars välmående i centrum blir musik och kreativitet kanaler på en resa för allas rätt att må bra

Make Music Matter! är ett nätverk, där akademi, skola, musik, kultur- och techbransch samverkar för att sprida kunskap, innovation och nytänkande kring musik samt för att bidra till utveckling och välmående i samhället. Skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är en omfattande skolsatsning som omfattar över 400 skolor från hela landet och drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med bland annat Tim Bergling Foundation. På Växjökonferensen kommer projektansvarige Göran Nikolausson och Klas Bergling berätta både om projektet och om deras satsning kring att använda musik som uttrycksform för att bidra till en mer meningsfull fritid för unga i särskilt utsatta områden.
Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Tim Bergling Foundation och Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Andra samarbetspartners är STIM, STIM FORWARD FOUND, SKR, musiktjänsterna Soundtrap by Spotify och Wahzaa, Academy of Music and Business och ABBA The Museum.

Klas Bergling ordförande i stiftelsen Tim Bergling Foundation

Göran Nikolausson universitetsadjunkt i musikpedagogik, Linnéuniversitetet

14.15

Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson har forskat på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin forskning i den populärvetenskapliga boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen.
Under passet får du bland annat lyssna till
– Fem principer som gör verksamheter bättre
– Vad som leder till framgång enligt forskning
– Varför förbättring är att föredra framför implementering och förändring
– Exempel from framgångsrika organisationer

Henrik Eriksson professor, Chalmers Tekniska Högskola

15.00

Kaffepaus

Välkommen in i vårt digitala fikarum för gemensam fika och reflektion

Klicka här för att komma till fika/reflektionsrum

15.30

Lärarroller i den digitaliserade skolan

Skolans digitalisering är inte en enda sammanhållen process utan istället bör man tala om digitaliseringar i plural, enligt Johan Sandén. I föreläsningen beskriver han på olika sätt hur lärares arbete påverkas till följd av dessa digitaliseringar och presenterar några illustrerande metaforer som synliggör hur lärares redan mångfacetterade arbete påverkas. Föreläsningen baseras på Sandéns studier av lärares och rektorers arbete.”

Johan Sandén doktor i företagsekonomi, Södertörns högskola

16.00

AI i utbildningen - En ny dimension av lärande

Fredrik Ahlgren, lektor och forskare inom IoT, kommer att prata om användningen av AI i skolans värld samt dess möjligheter. Han är en teknikentusiast med ett stort intresse för utbildning och pedagogik. Fredrik har även uppmärksammats nationellt för användandet av ChatGPT och problematiserat detta ur ett universitetsperspektiv och lärandeperspektiv.

Fredrik Ahlgren universitetslektor, Linnéuniversitetet

17.00

Konferensdagen slut

08.30

Elevhälsa i praktiken - konkreta exempel

I föreläsningen delar Semira och Erik med sig av sina erfarenheter av Visättraskolans utvecklingsresa från en bortvalsskola till en skola som idag genomsyras av ledorden kunskap, trygghet och trivsel. Semira och Erik delar med sig av konkreta exempel på hur en skola kan organiseras utifrån tanken om en prioriterad elevhälsa som genomsyrar hela verksamheten.

Innehåll i föreläsningen:
–       Vikten av en vision och ledord som visar riktningen för verksamheten
–       Den samlade elevhälsan som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
–       Konkreta exempel på insatser från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Erik Hall tf rektor, Visättraskolan

Semira Vikström skolchef, Huddinge kommun

09.15

Lärares bedömningspraktik: betyg som morot och piska?

Lärares bedömningspraktik i klassrummet har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl elever lyckas i skolan. Är betygen motiverande eller hur funkar det egentligen? Alli kommer att diskutera hur betygssystemet grundas på problematiska antaganden om att vi genom morötter och piskor kan styra elevernas beteende och lärande. Den motivation som elever utvecklar genom morot och piska är av låg kvalitet. Istället kan lärare utveckla en bedömningspraktik i klassrummet som främjar elevernas motivation som leder till mycket lärande.

Alli Klapp docent i pedagogik, Göteborgs universitet

09.45

Kaffepaus

10.15

Vad får lärare att stanna i yrket? En studie om läraromsättning i svensk skola

Jeffrey Casely-Hayford doktorand, Karolinska institutet

Per Lindqvist professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

11.00

Skolans värld möter samhällskriser

Skolan och dess personal är inte förskonade i en tid när krig, pandemi och terrorism bidrar till att förstärka oron i omvärlden. I närtid har exempelvis personalen på landets skolor hanterat elevernas oro inför ett hotande krig, tvingat anpassa det vardagliga arbetet utifrån restriktioner framtvingade av en pandemi men också utsatts för, och konfronterats med dödligt våld på sin egen arbetsplats. Denna presentation lyfter fram olika aspekter av hur skolan kan hantera plötsliga samhällskriser.

Magnus Persson universitetslektor, Linnéuniversitetet

11.50

Lunchpaus

12.50

Är integration möjlig utan kunskap om det svenska samhället och om migranternas ursprungskulturer? Hur kan skolan bidra?

Bi Puranen är docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för det världsomspännande nätverket World Values Survey. Hon leder ett forskningsarbete som handlar om migranters värderingar och hur sociala normer inom skola och arbetsliv möter andra sätt att se och tänka som ställer ledarskapet inför särskilda utmaningar. Om detta kommer Bi att prata med oss om.

Bi Puranen generalsekreterare för World Values Survey, docent i ekonomisk historia

13.30

Struktur, kultur och ledarskap på Rosengårdsskolan

I denna presentation kommer ni få följa med på Rosengårdsskolans resa från svarta tidningsrubriker till en skola som lyfts som ett gott exempel i flera olika sammanhang. Ni kommer få ta del av rektor Cecilia Larssons Ståhls tankar om hur ledarskapet kan främja en struktur som skapar trygghet för både elever och medarbetare och hur strukturen kan bidra till kulturen. Ni kommer också få ta del av förstelärare Sofie Nilssons konkreta exempel på hur hon gör i sitt klassrum för att skapa en lärandekultur där alla elever känner att de kan lyckas.

Cecilia Larsson Ståhl rektor Rosengårdsskolan, Malmö stad

Sofie Nilsson förstelärare Rosengårdsskolan, Malmö stad

14.15

Kaffepaus

14.45

Våga veckla ut dig – frigör din omedvetna potential

I föreläsningen blandar Christer Olsson sina uppskattade tankespår från många år med helt nya tankar om AI, klimatkrisen, hållbarhet, ledarskap och post corona-tillvaron. Det är ett slags greatest hits, i ny tappning. Christer manar till eftertanke, inspirerar till utveckling och inger hopp om att det aldrig är för sent för någon av oss att lära nytt. Råden är lika användbara för chefer och medansvariga på arbetsplatsen som för alla människor var vi än befinner oss i livet.

Christer Olsson inspiratör, föreläsare & coach

15.45

Summering och avslut